Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie?

Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie?

Je kunt je wenden tot een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een erfrechtadvocaat onmisbaar bij het afwikkelen van nalatenschappen als zich conflicten voordoen of als het om een complexe nalatenschap gaat. Uit het verhaal dat een moeder of een vader die bij testament heeft bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd, spreekt een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een erfenis kan voordoen. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid), wordt in ons land beperkt door de legitieme portie. Daarom worden de kinderen van ouders die komen te overlijden in Nederland goed beschermd. 

Het is dus niet per definitie het geval dat onterfde kinderen helemaal niets krijgen. Een kind dat is onterfd wordt legitimaris genoemd en de legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, als het kind hier aanspraak op maakt. Soms kan het ook om een kleinkind gaan.  

Legitieme portie

Onterfde kinderen kunnen een beroep doen op de legitieme portie mits zij daar op tijd aanspraak op maken. Dit dienen zij binnen vijf jaar na het overlijden te doen, en in sommige gevallen moet het zelfs eerder. Als de gestelde termijn wordt overschreden is de kans op de legitieme portie verkeken. Kinderen die zijn onterfd worden niet alsnog erfgenaam, maar worden schuldeisers van de nalatenschap. Zij hebben recht op de helft van wat ze als erfgenamen volgens de wet hadden gekregen. Kinderen die niet zijn onterfd maar uit de erfenis minder krijgen dan hun legitieme portie, kunnen een aanvullend beroep doen op hun legitieme portie. Bij het berekenen van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de overleden persoon) heeft gedaan aan de legitimaris en aan anderen. 

Legitimaire massa

Het is verstandig om een erfrechtadvocaat te raadplegen als blijkt dat je bent onterfd. De legitieme portie krijg je namelijk niet vanzelf. Een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht kan je ook helpen bij het berekenen van de legitieme portie, die over de legitimaire massa wordt berekend. De legitimaire massa is de waarde van de goederen van de erfenis direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met wettelijke schulden. Het is cruciaal om goed naar de waarde van bepaalde zaken te kijken, zoals aandelen en onroerende zaken. Een erfrechtadvocaat kan je ook daar goed in bijstaan. 

Versterferfrecht

Het is ook aan de orde van de dag dat mensen die zijn overleden geen testament hebben laten opmaken. Als dat zo is bepaalt de wet wie erft en dat wordt het versterferfrecht genoemd. In dit kader kun je ook de term plaatsvervulling tegenkomen. Hierbij treedt de erfgenaam in de plaats van een erfgenaam die door de wet tot erfgenaam was geroepen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een erfgenaam die op het moment van het openvallen van de erfenis is overleden of de nalatenschap heeft verworpen. De plaatsvervuller krijgt in dat geval het erfdeel van degene wiens plaats hij inneemt.
 

Terug naar overzicht